OFERTA

Diagnoza logopedyczna zaburzeń komunikacji językowej

Terapia wad wymowy:

 • sygmatyzm interdentalny (seplenienie międzyzębowe), sygmatyzm lateralny (seplenienie boczne) – nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ź, cz, dż,
 • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
 • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l,
 • rotacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski r,
 • mowa bezdźwięczna zamiana głosek dźwięcznych na ich bezdźwięczne odpowiedniki np. [b] na [p], [d] na t, [w] na [f], [z] na [s], [ź] na [ś],
  [ż] na [sz], [dz] na [c], [dź] na [ć], [dż] na [cz],
  [b] na [p], [d] na [t], [g] na [k]
 • inne nienormatywne artykulacje głosek.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 • opóźniony rozwój mowy (alalia prolongata),
 • alalia,
 • niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • afazja dziecięca,
 • zespół Downa,
 • niedosłuch (alalia/dyslalia audiogenna),
 • zespół mózgowego porażenia dziecięcego,
 • dyzartria,
 • zespół poalkoholowy FAS,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • zespół Aspergera,
 • rozszczep wargi i podniebienia (alalia/dyslalia rozszczepowa),
 • niepełnosprawność intelektualna (oligofazja),
 • afazja dorosłych,
 • choroby neurodegeneracyjne.

Wczesna interwencja logopedyczna

Nauka Czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną
(metoda czytania sylabami) dla dzieci od 3 do 6 lat.

Przygotowanie do nauki w szkole:

 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania
 • nauka pisania,
 • ćwiczenia funkcji poznawczych: wzrokowej, słuchowej, pamięci, kategoryzacji, motoryki małej i dużej, myślenia przyczynowo – skutkowego i sytuacyjnego.

Zapobieganie i terapia dysleksji:

 • dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji,
 • dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Konsultacje logopedyczne

 • wczesną interwencję neurologopedyczną.
 • terapię manualną i neurorehabilitację.
 • kinesiotaping logopedyczny.
 • programowanie języka.
 • stymulację wszystkich funkcji poznawczych (wzroku, słuchu, małej i dużej motoryki, pamięci).
 • konsultacje i porady logopedyczne dla rodziców.
 • opinie logopedyczne.

Diagnoza logopedyczna

 • kompleksowy wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka),
 • ocena rozwoju mowy,
 • ocena budowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ocenę oddychania,
 • ocenę połykania,
 • ocena czucia narządów,
 • badanie słuchu fonematycznego,
 • określenie nieprawidłowo wymawianych głosek i sposobu ich artykulacji,
 • ustalenie przyczyny niepoprawnej wymowy,
 • wybór metod, ćwiczeń korygujących zaburzenie.
 • inne odchylenia od prawidłowej artykulacji
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia jąkania
 • terapia dzieci z Autyzmem oraz Zespołem Aspergera
 • masaż logopedyczny

Materiały i pomoce wykorzystywane w trakcie prowadzonej terapii są dostosowane do indywidualnych możliwości oraz potrzeb dziecka / pacjenta.